=> Let op: wegens telefoonstoring zijn wij tijdelijk via een ander telefoonnummer bereikbaar: 06- 83 33 22 55 <=

Eind 2009 is bij een viertal moeders, die elk een meervoudig complex gehandicapt kind hebben, het idee ontstaan om een eigen kinderdagcentrum te starten. Niet zomaar een kinderdagcentrum, maar een kinderdagcentrum Plus. Deze Plus staat voor meer individuele aandacht, extra ontwikkelingsmogelijkheden, mogelijkheden voor door ouders ingezette therapie en meer aandacht voor initiatieven van ouders. Inmiddels wordt “dit idee van een eigen kinderdagcentrum” door veel meer mensen dan deze vier moeders gedragen. Stichting Zomerkind is op 28 mei 2010 statutair opgericht en is op 17 januari 2012 door het ministerie van VWS erkend als officiële zorginstelling. De Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en tal van vrijwilligers hebben zich ingezet om de Stichting van de grond te krijgen. Dit is met succes gelukt, want het bestaan van het kinderdagcentrum Plus is een feit.

Stichting Zomerkind heeft de missie om de kwaliteit van leven van meervoudig complex gehandicapte kinderen te vergroten door het stimuleren van de ontwikkeling en het verbeteren van het welzijn. Zowel kwaliteit van zorg als kwaliteit van leven staan bij Stichting Zomerkind hoog in het vaandel.

De uitgangspunten voor het KDC Plus zijn zo veel mogelijk één-op-één begeleiding, voor elk kind een individueel ondersteuningsplan met uitgebreide begeleidingsmogelijkheden, evenwicht tussen ontspanning, activiteiten, spel en therapie, stimulatie van de sociale ontwikkeling en interactie, betrokken en gespecialiseerde groepsleiding, (intensieve) betrokkenheid van ouders en een gezond leefklimaat. Overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden. Bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Kwaliteit zullen hun (vak)kennis vrijwillig inzetten voor de Stichting.

Het KDC Plus van Stichting Zomerkind onderscheidt zich van andere kinderdagcentra door:

 1. – focus op ontwikkeling en beweging
 2. – met spel en ontspanning als middel en
 3. – met als voorwaarde maximale individuele aandacht.

Er wordt op het KDC Plus zorg gedragen voor een goede lichamelijke verzorging, (fysieke) veiligheid, hygiëne, rust en ontspanning. Er is structuur en regelmaat in de dagelijkse routine en er is bewegingsvrijheid in lichte ruimtes met veel frisse lucht. Stichting Zomerkind biedt een stimulerende omgeving met uitdagend spelmateriaal. Er is sprake van een gezond pedagogisch milieu waarin de kinderen geborgenheid, stimulans, emotionele steun en positieve aandacht krijgen. Een plek waar de kinderen mogen zijn wie ze zijn met al hun beperkingen en mogelijkheden.

Het KDC Plus is per 1 mei 2013 open gegaan.

Er is sprake van een uitgebreid aanmeldingsprocedure, die bestaat uit diverse stappen.

 • U oriënteert op het KDC Plus van Stichting Zomerkind bijvoorbeeld via de website. De teamleider van het KDC Plus is het aanspreekpunt indien u verdere vragen heeft.
 • In geval van aanmelding moet het ingevulde inschrijfformulier (inclusief diverse bijlagen, zie aanmeldingsformulier), dat door u ondertekend is, naar Stichting Zomerkind verstuurd worden. In het geval van aanmelding door een verwijzer, dienen ouders de formulieren te ondertekenen.
 • Teamleider voert een eerste screening uit of uw kind uit de juiste regio komt, qua leeftijd in de doelgroep past en of uw kind over de juiste indicatie beschikt.
 • Teamleider benadert u telefonisch voor een afspraak ter kennismaking. In dit gesprek zal direct aanvullende informatie gevraagd worden, die u voorafgaand aan het kennismakingsgesprek kan toe sturen aan de teamleider.
 • Teamleider voert het kennismakingsgesprek. Uw kind zal over het algemeen genomen niet bij dit gesprek aanwezig hoeven te zijn. Er zal getracht worden om een beeld te vormen van uw kind. Indien nodig of gewenst zal er een tweede gesprek, al dan niet in aanwezigheid van de orthopedagoog, volgen.
 • Naar aanleiding van het gesprek en (eventuele) rapportage wordt door de teamleider en orthopedagoog besloten of uw kind op het KDC Plus geplaatst kan worden.
 • U hoort deze beslissing telefonisch van de teamleider. In geval van plaatsing, ontvangt u van de teamleider een informatiebrief met diverse bijlagen.
 • Na ondertekening van de zorgovereenkomst wordt u met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de groep met één van de persoonlijk begeleiders.
 • In dit gesprek worden allerlei praktische zaken met elkaar doorgenomen. De datum van de eerste planbespreking wordt eveneens vast gesteld. Het dossier van uw kind wordt aangemaakt.
 • Uw kind gaat starten op het KDC Plus.

De doelgroep van het KDC zijn kinderen met een meervoudig complex handicap in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar, die in of nabij de Hoeksche Waard en omliggende gebieden wonen. Uitzondering in leeftijd en woonplaats zijn mogelijk. Bovendien hebben de kinderen een geldige indicatie nodig voor begeleiding groep en begeleiding individueel.

Het KDC is vijf dagen per week open.

Wat zijn de openingstijden van het KDC?

Zomersluiting en overige sluitingsdagen worden één keer per jaar vastgesteld.

Het KDC is kleinschalig. Er is één groep met kinderen. Per dag zijn er maximaal negen kinderen tegelijk op het KDC Plus. Gezien het feit dat kinderen mogelijk niet vijf dagen per week zullen komen, zal de totale groep kinderen naar alle waarschijnlijkheid meer dan negen bedragen. Er zijn op het KDC wel verschillende ruimten waar de kinderen gebruik van kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden aan slaapkamers, oefenruimtes, maar uiteraard ook de snoezelruimte en het zwembad.

Stichting Zomerkind heeft geen contract met het zorgkantoor, daardoor kunnen er alleen kinderen geplaatst worden op PGB basis. Zorg in Natura is niet mogelijk. Dit betekent concreet dat u vanuit het PersoonsGebondenBudget (PGB) van hun kind (via de SVB) de rekening van het KDC Plus dient te betalen. Stichting Zomerkind hanteert het tarief van 178 euro per dag. Dit bedrag is opgebouwd uit twee dagdelen van elk 58 euro en één uur individuele begeleiding van 62 euro per uur.

Ja, er wordt van ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van dit bedrag wordt aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld door teamleider en Raad van Bestuur. Van dit bedrag kan Stichting Zomerkind, behalve een uitje met de kinderen, de verjaardagscadeautjes, sinterklaas- en kerstcadeautjes voor de kinderen aanschaffen. Zomerkind is echter geen standaard KDC Plus. Als u onze uitgangspunten ondersteunt kunt de Stichting extra ondersteunen door “vriend van Stichting Zomerkind” te worden. Wij waarderen het ook als u mensen in uw omgeving daartoe enthousiasmeert. Informatie hierover kunt u vinden op de website.

Uw kind dient 48 uur van te voren afwezig gemeld te worden. Binnen deze periode heeft de Stichting o.a. ten aanzien van de inzet van medewerkers kosten gemaakt en zal de dagvergoeding dus betaald moeten worden. Er zullen u na deze 48 uur geen kosten in rekening gebracht worden van “niet gebruikte zorg”.

Stichting Zomerkind biedt indien mogelijk vervoer met een taxibus. Het vervoer wordt georganiseerd door een professioneel vervoersbedrijf. De vervoerskosten zijn een zware last op de exploitatie. Stichting Zomerkind is dan ook continue bezig om te bekijken hoe e.e.a. zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden. De afspraak wordt gehanteerd dat er in principe niet gereden wordt als er, door omstandigheden, maar één kind gebruikt maakt van het vervoer. Ook wordt er een beroep gedaan op ouders om bij te dragen in de kosten. Er wordt een vaste prijs per enkele rit gehanteerd (10 euro), hetgeen aangevuld wordt met een kilometervergoeding van 19 cent per kilometer (tot een maximaal vervoerstarief van 30 euro per dag).
Vervoer dient op een veilige en verantwoorde wijze plaats te vinden. Naast de chauffeur is er zo nodig een begeleider in de bus aanwezig. De begeleider in de bus is vertrouwd met de kinderen, heeft voldoende medische kennis en is bevoegd tot bepaalde medische handelingen.

Er zijn altijd twee goed geschoolde persoonlijk begeleiders op de groep aanwezig. De teamleider draait ook op de groep mee. De medewerkers hebben een HBO achtergrond, beschikken over veel “kennis en kunde” ten aanzien van onze doelgroep, hebben een grote affiniteit met de doelgroep en beschikken over ruimschootse ervaring binnen vergelijkbare werksettings. De medewerkers op de groep zijn ofwel BIG geregistreerd ofwel geautoriseerd op het gebied van tal van medische handelingen. Uiteraard is het personeel ook in het bezit van een EHBO diploma en diploma kinderreanimatie.

Omdat Stichting Zomerkind zoveel mogelijk één-op-één begeleiding nastreeft zijn er ook diverse vrijwilligers aan het KDC Plus verbonden. Deze vrijwilligers zijn ondersteunend naar de persoonlijk begeleiders. Vrijwilligers zijn, tenzij anders afgesproken, nooit alleen met uw kind.

Op de dag vinden zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten plaats. Uitgangspunten vanuit de Basale Stimulatie en de Methodiek “Ervaar het maar” staan centraal in het dagprogramma, waarbij enerzijds aandacht is voor ontwikkeling, beweging en actie en anderzijds ruimte is voor rust en ontspanning. Het globale dagprogramma wordt voor elk kind individueel verder ingevuld, zodat elk kind volledig tot zijn recht kan komen. Kinderen zullen bovendien geregeld gebruik kunnen maken van het zwembad en uiteraard ook met regelmaat naar buiten gaan.

Er is elke dag ruimte voor activiteiten gericht op individuele ontwikkeling. Voor uw kind wordt binnen zes weken na plaatsing een ondersteuningsplan opgesteld. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken in het opstellen van dit plan. In dit plan wordt bondig en concreet beschreven aan welke doelstellingen uw kind gaat werken en hoe deze doelstellingen verwerkt zullen worden in het dagprogramma. Elke vier maanden zal het ondersteuningsplan geëvalueerd en bijgesteld worden.

Behalve als het speciale dieetvoeding of sondevoeding betreft hoeft uw kind geen eigen eten en drinken mee te nemen naar het KDC Plus. Zowel voor het ochtend als middag drinken wordt gezorgd. Dit geldt ook voor de lunch. Stichting Zomerkind biedt gezonde maaltijden aan.

Er zijn bij Stichting Zomerkind geen therapeuten in dienst. De mogelijkheid bestaat echter wel dat door u ingeschakelde therapeuten van uw kind betrokken worden in de begeleiding op het KDC Plus. Therapie kan daardoor plaats vinden op de locatie van Stichting Zomerkind. Bovendien kan er op uw verzoek overleg plaats vinden tussen door u ingeschakelde therapeuten en de groepsbegeleiding van het KDC Plus. Ook heeft u de mogelijkheden om door u ingeschakelde therapeuten uit te nodigen voor het multidisciplinaire overleg op Stichting Zomerkind.

U bent zelf verantwoordelijk voor het inzetten van therapie, alhoewel Stichting Zomerkind hierin wel een adviserende en stimulerende rol kan innemen. Uiteraard bent u, al dan niet via uw verzekering, verantwoordelijk voor de financiering van de therapieën.

Stichting Zomerkind streeft er tot slot naar dat medewerkers bepaalde facetten van verschillende therapieën (basale stimulatie, sensorische integratie, bewegingstherapie, saitoritmiek, etc) eigen zijn, zodat bepaalde onderdelen van dergelijke therapieën ook binnen het reguliere programma door groepsbegeleiders aangeboden kunnen worden.

U wordt heel intensief betrokken bij de plaatsing van uw kind. Vanaf het moment van aanmelding zal er een hele open communicatielijn met het KDC Plus zijn. U krijgt dagelijks een kort verslag over hoe de dag van uw kind verlopen is op het KDC Plus. Behalve de betrokkenheid in het opstellen van het ondersteuningsplan en de voortgang hiervan, wordt u ook uitvoerig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het KDC Plus. De Stichting staat open voor ouderinitiatieven. Ook zal er geregeld activiteiten georganiseerd worden waarbij u betrokkenheid en aanwezigheid gevraagd wordt. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan festiviteiten met de kinderen, maar juist ook ouderavonden of thema-avonden.