Eind 2009 is bij een viertal moeders, die elk een meervoudig complex gehandicapt kind hebben, het idee ontstaan om een eigen kinderdagcentrum te starten. Niet zomaar een kinderdagcentrum, maar een kinderdagcentrum Plus. Deze Plus staat voor meer individuele aandacht, extra ontwikkelingsmogelijkheden, mogelijkheden voor door ouders ingezette therapie en meer aandacht voor initiatieven van ouders. Inmiddels wordt “dit idee van een eigen kinderdagcentrum” door veel meer mensen dan deze vier moeders gedragen. Stichting Zomerkind is op 28 mei 2010 statutair opgericht en is op 17 januari 2012 door het ministerie van VWS erkend als officiële zorginstelling. De Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en tal van vrijwilligers hebben zich ingezet om de Stichting van de grond te krijgen. Dit is met succes gelukt, want het bestaan van het kinderdagcentrum Plus is een feit.

Stichting Zomerkind heeft de missie om de kwaliteit van leven van meervoudig complex gehandicapte kinderen te vergroten door het stimuleren van de ontwikkeling en het verbeteren van het welzijn. Zowel kwaliteit van zorg als kwaliteit van leven staan bij Stichting Zomerkind hoog in het vaandel.

De uitgangspunten voor het KDC en de OC zijn zo veel mogelijk één-op-één begeleiding, voor elk kind een individueel ondersteuningsplan met uitgebreide begeleidingsmogelijkheden, evenwicht tussen ontspanning, activiteiten, spel en therapie, stimulatie van de sociale ontwikkeling en interactie, betrokken en gespecialiseerde groepsleiding, (intensieve) betrokkenheid van ouders en een gezond leefklimaat. Overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden. Bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Kwaliteit zullen hun (vak)kennis vrijwillig inzetten voor de Stichting.

Het KDC en het OC van Stichting Zomerkind onderscheiden zich van andere dagcentra door:

  1. – focus op ontwikkeling en beweging
  2. – met spel en ontspanning als middel en
  3. – met als voorwaarde maximale individuele aandacht.

Er wordt zorg gedragen voor een goede lichamelijke verzorging, (fysieke) veiligheid, hygiëne, rust en ontspanning. Er is structuur en regelmaat in de dagelijkse routine en er is bewegingsvrijheid in lichte ruimtes met veel frisse lucht. Stichting Zomerkind biedt een stimulerende omgeving met uitdagend spelmateriaal. Er is sprake van een gezond pedagogisch milieu waarin de kinderen/jongeren geborgenheid, stimulans, emotionele steun en positieve aandacht krijgen. Een plek waar de kinderen/jongeren mogen zijn wie ze zijn met al hun beperkingen en mogelijkheden.

Stichting Zomerkind richt zich op kinderen en jongvolwassenen met EVMB.

Zowel het KDC als het OC zijn vijf dagen per week open.

Het KDC is van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 15.30 uur geopend en op vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.

Het OC is van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur geopend.

Stichting Zomerkind heeft een contract met het zorgkantoor, betalingen vinden plaats via ZIN. Indien niet anders mogelijk kan ook met PGB worden betaald.

Ja, er wordt van ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van dit bedrag wordt aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld door teamleider en Raad van Bestuur. Van dit bedrag kan Stichting Zomerkind, behalve een uitje met de kinderen, de verjaardagscadeautjes, sinterklaas- en kerstcadeautjes voor de kinderen aanschaffen. Zomerkind is echter geen standaard KDC Plus. Als u onze uitgangspunten ondersteunt kunt de Stichting extra ondersteunen door “vriend van Stichting Zomerkind” te worden. Wij waarderen het ook als u mensen in uw omgeving daartoe enthousiasmeert. Informatie hierover kunt u vinden op de website.

Voor vervoer moeten individueel afspraken worden gemaakt.

Op de dag vinden zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten plaats. Uitgangspunten vanuit het LACCS programma, Basale Stimulatie en Ervaar het maar staan centraal in het dagprogramma, waarbij enerzijds aandacht is voor ontwikkeling, beweging en actie en anderzijds ruimte is voor rust en ontspanning. Het globale dagprogramma wordt voor elk kind individueel verder ingevuld, zodat elk kind volledig tot zijn recht kan komen. Kinderen kunnen gebruik maken van het eigen inpandige zwembad en uiteraard gaan zij ook regelmatig naar buiten.

Er is elke dag ruimte voor activiteiten gericht op individuele ontwikkeling. Voor uw kind wordt binnen zes weken na plaatsing een ondersteuningsplan opgesteld. U wordt van harte uitgenodigd om mee te denken in het opstellen van dit plan. In dit plan wordt bondig en concreet beschreven aan welke doelstellingen uw kind gaat werken en hoe deze doelstellingen verwerkt zullen worden in het dagprogramma. Elke zes maanden zal het ondersteuningsplan geëvalueerd en bijgesteld worden.

Behalve als het speciale dieetvoeding of sondevoeding betreft hoeft uw kind geen eigen eten en drinken mee te nemen naar het KDC of OC. Zowel voor het ochtend als middag drinken wordt gezorgd. Dit geldt ook voor de lunch. Stichting Zomerkind biedt gezonde maaltijden aan.

Er zijn bij Stichting Zomerkind enkele therapeuten werkzaam. De mogelijkheid bestaat echter wel dat door u ingeschakelde therapeuten van uw kind betrokken worden in de begeleiding op het KDC Plus. Therapie kan daardoor plaats vinden op de locatie van Stichting Zomerkind. Bovendien kan er op uw verzoek overleg plaats vinden tussen door u ingeschakelde therapeuten en de groepsbegeleiding van het KDC Plus. Ook heeft u de mogelijkheden om door u ingeschakelde therapeuten uit te nodigen voor het multidisciplinaire overleg op Stichting Zomerkind.

U bent zelf verantwoordelijk voor het inzetten van therapie, alhoewel Stichting Zomerkind hierin wel een adviserende en stimulerende rol kan innemen.

Stichting Zomerkind streeft er tot slot naar dat medewerkers bepaalde facetten van verschillende therapieën (basale stimulatie, sensorische integratie, bewegingstherapie, saitoritmiek, BIM) eigen zijn, zodat bepaalde onderdelen van dergelijke therapieën ook binnen het reguliere programma door groepsbegeleiders aangeboden kunnen worden.

Vanaf het moment van aanmelding zal er een hele open communicatielijn met het KDC en OC zijn. U krijgt dagelijks een kort verslag over hoe de dag van uw kind verlopen is op het KDC en OC. Behalve de betrokkenheid in het opstellen van het ondersteuningsplan en de voortgang hiervan, wordt u ook uitvoerig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van het KDC en OC. De Stichting staat open voor ouderinitiatieven. Ook zal er geregeld activiteiten georganiseerd worden waarbij u betrokkenheid en aanwezigheid gevraagd wordt. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan festiviteiten met de kinderen, maar juist ook ouderavonden of thema-avonden.